Polityka prywatności
 • Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają:
  • Polityka Prywatności– niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  • Regulamin – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: https://www.miesnapaczka.pl/content/regulamin wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Administrator – Biały Obrus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, 15-063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000771171, NIP: 7010906757, REGON: 382544882, będąca administratorem danych osobowych Użytkowników, Konsumentów i Klientów w rozumieniu RODO.
  • Serwis – oznacza Serwis w rozumieniu Regulaminu;
  • Funkcjonalności Serwisu – oznacza funkcjonalności Serwisu w rozumieniu Regulaminu;
  • Użytkownik – oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu;
  • Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – oznacza Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu w rozumieniu Regulaminu;
  • Sprzedawca – oznacza Sprzedawcę w rozumieniu Regulaminu;
  • Umowa Sprzedaży – oznacza Umowę Sprzedaży w rozumieniu Regulaminu;
  • Konsument – oznacza Konsumenta w rozumieniu Regulaminu;
  • Klient – oznacza Klienta w rozumieniu Regulaminu.
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Klientów i Konsumentów w oparciu o RODO, jak również krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
 • Administrator przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 • Spółka jest Administratorem danych osobowych Użytkowników, Klientów i Konsumentów.
 • Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: kontakt@miesnapaczka.pl lub pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu oraz Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.
 • Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, Klientów i Konsumentów w następującym zakresie:
  • dane powiązane z kontem w Serwisie, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login tożsamy z adresem e-mail, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu), informacje dla kuriera (np. numer piętra, klatka, kod dostępu), dane dotyczące złożonego zamówienia (data pierwszej dostawy, nazwa towaru, skład towaru, wybrane produkty promocyjne, historia zamówień), hasło do konta, dane do faktury (nazwa firmy, numer NIP, kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu), numer karty debetowej/kredytowej, data ważności karty debetowej/kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty, kod CVV;
  • dane powiązane z formularzem Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login tożsamy z adresem e-mail, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu), informacje dla kuriera (np. numer piętra, klatka, kod dostępu), dane dotyczące złożonego zamówienia (data pierwszej dostawy, nazwa towaru, skład towaru), hasło do konta, dane do faktury (nazwa firmy, numer NIP, kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica inumer domu/lokalu), numer karty debetowej/kredytowej, data ważności karty debetowej/kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty, kod CVV;
  • dane zawarte w formularzach dodatkowych w Serwisie, takie jak: adres e-mail;
  • dane dotyczące Płatności, takie jak: imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej/debetowej, numer karty kredytowej/debetowej, data ważności karty debetowej/kredytowej, kod CVV;
  • inne dane związane z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży: m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące realizacji Umowy Sprzedaży, jak również złożonych reklamacji;
  • dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności adres IP;
  • dane dotyczące korzystania z Serwisu zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu;
  • inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z Funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji w zakresie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, świadczenia usług na podstawie w/w umów oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartymi umowami, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec tych podmiotów.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  • w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  • dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmiotyświadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  • podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;
  • podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;
  • podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi – operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych;
  • organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).
 • Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do 16 (słownie: szesnastego) roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
 • W związku z korzystaniem z przeglądarki internetowej, tj. oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika oraz jego danych.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  • cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 • W Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym zapewniające podstawowe funkcje i zabezpieczenia Serwisu, umożliwiające korzystanie z Serwisu i prawidłowe działanie jego podstawowych funkcji i usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, umożliwiające Administratorowi zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu dla celów analitycznych oraz reklamowych.
 • Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych i utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać swoich poszczególnych danych – cookies funkcjonalne;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – cookies statystyczne;
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – cookies marketingowe.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być instalowane i wykorzystywane przez Administratora oraz podmioty trzecie, w tym przez:
  • sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl,
  • sieć Facebook w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) wykorzystywanego przez Użytkownika.
 • Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
  • InternetExplorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/ how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d8 73-78de-77ba-d42645fa52fc
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl =pl&answer=95647
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&loca le=pl_PL.
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-c ookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946 a29ae09
 • Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.