Regulamin sklepu internetowego
 • DEFINICJE
  • Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   • Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
   • Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: www.miesnapaczka.pl wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
   • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93);
   • Ustawa o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83);
   • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
   • Serwis– powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: www.miesnapaczka.pl;
   • Właściciel Serwisu– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest Biały Obrus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, 15-063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000771171, NIP: 7010906757, REGON: 382544882, dane kontaktowe: Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa, numer telefonu: +48 729 086 849 lub adres e-mail: kontakt@miesnapaczka.pl;
   • Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z Serwisu;
   • Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług przez Serwis w szczególności możliwość nabywania Towarów Sprzedającego przez Użytkownika za pomocą Serwisu;
   • Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu;
   • Sprzedawca – Biały Obrus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, 15-063 Białystok, wpisana dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000771171, NIP: 7010906757, REGON: 382544882, dane kontaktowe: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, numer telefonu: +48 729 086 849 lub adres e-mail: kontakt@miesnapaczka.pl;
   • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z Regulaminem;
   • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w ramach Serwisu zakupu Towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   • Klient - Konsument lub pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
   • Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie możliwe do zakupu w ramach Funkcjonalności Serwisu;
   • Umowa Sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedawcą, na podstawie, której Klient nabywa Towary;
   • Zamówienie – akceptacja przez Klienta oferty Towarów Sprzedawcy przy wykorzystaniu mechanizmów Serwisu, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów oraz miejsca dostawy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • Dostawca – firma kurierska lub inny podmiot dokonujący na zlecenie Sprzedawcy dostawy Towarów w ramach Zamówienia na rzecz Klienta
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
  • Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
   • zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Towarów za pośrednictwem Serwisu;
   • zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu, jeśli takie zostaną oferowane przez Serwis.
  • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
  • Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług Funkcjonalności Serwisu przez Właściciela Serwisu na zasadach w nim przewidzianych.
  • Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W formularzach dostępnych w Serwisie wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.
 • WYMAGANIA TECHNICZNE
  • Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika
  • Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
  • Do prawidłowego działania Serwisu, niezbędne jest:
   • posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny;
   • posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej;
   • posiadanie konta poczty elektronicznej.
  • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
  • Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
  • Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu.
  • Właściciel Serwisu nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Właściciel Serwisu nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń
 • ZASTRZEŻENIA PRAWNE, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej
  • Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu z wyjątkiem przypadków, gdy Właściciel Serwisu wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa sięw granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
  • Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Właściciel Serwisu zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
  • W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Właściciel Serwisu jest uprawniony do wezwania Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika
  • Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi i zwolnić Serwis z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
  • Właściciel Serwisu nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła do Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione.
  • Właściciel Serwisu nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie.
  • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu bez zgody Użytkownika. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Konsumentów.
  • Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Ceny i koszty dostawy podane na stronach Serwisu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone są w złotych polskich.
  • Zamieszczone w Serwisie informacje o Towarach, takie jak: skład, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą odproducentów Towarów. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed spożyciem Towarów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu danego Towaru.
  • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wag i ilości Towarów znajdujących się w ofercie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 • UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
  • Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik będący Konsumentem, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej zawarcia - zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: Biały Obrus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy Ul. Warszawskiej 6 lok. 32, 15-063 Białystok lub adres e-mail: kontakt@miesnapaczka.pl oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku Konto Użytkownika (jeśli zostało założone) będzie bezzwłocznie usunięte przez Właściciela Serwisu. Użytkownik może również samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy Sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.
 • REKLAMACJA USŁUG SERWISU
  • Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu usług Serwisu, jeżeli usługi Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
   • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika;
   • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  • Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Właściciel Serwisu wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  • Właściciel Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach lub dodatkach – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
   • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
   • reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
   • zostanie złożona po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin
  • O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Właściciel Serwisu poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
  • Reklamacje kierowane do Właściciela Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Właściciela Serwisu niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  • Właściciel Serwisu rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia.
  • Odpowiedzi na reklamację Właściciel Serwisu udziela według własnego uznania:
   • pisemnie na adres reklamującego;
   • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
  • Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu;
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu;
   • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  • Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail, aktywnego numeru telefonu oraz karty płatniczej / kredytowej.
  • Dla rozpoczęcia korzystania z Funkcjonalności Serwisu koniecznie jest złożenie pierwszego Zamówienia w Serwisie w ramach tzw. próbnej Paczki. Jest to pierwsze Zamówienie, jakie Klient składa za pośrednictwem Serwisu.
  • Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się w Serwisie, Towary oferowane do sprzedaży.
  • W wyniku złożenia pierwszego Zamówienia, Klient proszony jest o podanie numeru karty płatniczej i innych danych niezbędnych do dokonania płatności, a następnie dokonuje płatności w Serwisie za próbną Paczkę zgodnie z prezentowanymi instrukcjami.
  • Wraz ze złożeniem pierwszego Zamówienia, w Serwisie zostaje automatycznie założone Konto Klienta.
  • Po dokonaniu pierwszego Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku Zamówienia adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym będącym jednocześnie linkiem do ustawienia indywidualnego hasła do swojego Konta.
  • Po zarejestrowaniu Konta Klient uzyskuje dostęp do podanych przez siebie danych osobowych, rejestru złożonych Zamówień oraz ustawionych płatności. Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta.
  • Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Realizacja Zamówienia jest możliwa tylko dla Klientów, którzy wybrali adres dostawy na obszarze objętym działalnością Sprzedawcy.
  • Jeżeli adres dostawy podany przez Klienta nie jest aktualnie obsługiwany przez Sprzedawcę, Klient ma możliwość otrzymania informacji o włączeniu tego adresu w przyszłości do obszaru objętego działaniem Sprzedawcy. W takim przypadku Klient musi poinformować Właściciela Serwisu o chęci otrzymania takiej informacji oraz wyrazić odrębną zgodę na jej otrzymanie.
  • Przed planowaną dostawą pierwszego Zamówienia Sprzedawca kontaktuje się bezpośrednio lub za pośrednictwem Kuriera z Klientem za pośrednictwem drogi telefonicznej (sms) lub mailowej, celem wskazania Klientowi godziny dostawy Towarów.
  • Po realizacji Zamówienia próbnej Paczki wskazanej w ust. 11 powyżej, Sprzedawca:
   • kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem drogi telefonicznej, kierując zapytanie dotyczące uwag do zrealizowanego Zamówienia oraz wyrażenia chęci kontynuacji składania Zamówień. W przypadku braku chęci kontynuacji składania Zamówień przez Klienta albo braku kontaktu ze strony Klienta, Konto Klienta zostaje usunięte przez Sprzedawcę.
   • wysyła do Klienta wiadomość sms z zapytaniem o chęć kontynuacji składania Zamówień przez Klienta– czy Klient potwierdza, że chce zachować Konto w Serwisie. W przypadku braku potwierdzenia lub odpowiedzi przeczącej, Konto Klienta zostaje usunięte przez Sprzedawcę.
  • Jeżeli Klient potwierdzi chęć kontynuacji składania Zamówień i zachowania Konta w Serwisie, Klient będzie otrzymywał wybrane przez siebie Towary w kolejnych 28 (słownie: dwudziestoośmio)-dniowych okresach, tj. co ok. 4 (słownie: cztery) tygodnie przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem że:
   • przed każdą kolejną planowaną dostawą Zamówionych Towarów, Klient zostaje powiadomiony wiadomością SMS o planowanej dacie dostawy i może bezkosztowo odwołać dostawę w danym 28-dniowym okresie – w przypadku braku odwołania, karta płatnicza Klienta jest obciążana stosowną kwotą, a Zamówienie jest realizowane w dacie podanej w smsie.
   • Klient na bieżąco, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, ma możliwość zmiany rodzaju zamawianych Towarów a także wypisania się z Zamówień Towarów za pośrednictwem Konta w Serwisie. Klient ma również możliwość rezygnacji z dalszego składania Zamówień przed rozpoczęciem przyjęcia ich do realizacji, jak również zawieszenia planowania dostaw lub przesunięcia ich terminu.
  • Przyjęcie każdego Zamówienia Klienta do realizacji następuje po obciążeniu karty płatniczej Klienta stosowną kwotą. Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, tj. poprzez e-mail wysłany na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie złożenia każdegoZamówienia będzie zawierało m.in. numer Zamówienia, rodzaj wybranych Towarów, rodzaj wybranych produktów promocyjnych, wartość zamówienia, planowaną datę dostawy, dane dostawy.
  • Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości Zamówienia lub gdy Zamówienie obejmuje dużą liczbę danego Towaru, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem Zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez Klienta składającego Zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane dodatkową weryfikacją złożonego przez Klienta Zamówienia.
  • Sprzedawca realizuje Zamówienia przez wybrane przez siebie dni powszednie. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele oraz dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
  • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
   • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;
   • Klient nieprawidłowo wypełnił formularz Zamówienia;
   • cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu;
   • cena nie została zapłacona przez Klienta we wskazanym terminie;
   • realizacja Zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. z przyczyn logistycznych, braku dostępności danego Towaru w określonym terminie).
 • PŁATNOŚĆ
  • Klient dokonuje płatności za Towary w sposób określony w Serwisie w procesie składania Zamówienia. Sprzedawca stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
  • Płatność za Towary jest dokonywana przy użyciu karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego Sprzedawcę do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu opłaty zapakiet Towarów w danym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta.
  • Klient jest zobowiązany do podania w toku składania Zamówienia następujących danych: numer karty debetowej/kredytowej, data ważności karty debetowej/kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty, kod CVV.
  • W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Klienta, Sprzedawca kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Klienta. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia Konta Klienta w Serwisie.
  • Klient zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez płatność kartą na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do dokonania opłaty.
 • DOSTAWA
  • Dostępne terminy dostaw dla danego Zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji Zamówienia.
  • Dostawy są realizowane przez Kurierów wyznaczonych przez Sprzedawcę lub bezpośrednio przez personel Sprzedawcy.
  • W zależności od dostępności terminów dostawy, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnych preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy, Zamówienie zostanie dostarczone przez Kuriera pod wskazany przez Klienta adres, wybranego dnia we wskazanym przez Kuriera za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznej przedziale godzinowym.
  • Kurier może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
  • W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Towarów w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.
  • Składając Zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca oraz terminu dostawy. Następnie Sprzedawca lub Kurier może kontaktować się z Klientem celem wskazania przedziału godzinowego dostawy. Klient powinien być obecny wewskazanym przez siebie miejscu i terminie dostawy w celu odbioru zamówionego Towaru. W przypadku gdy Zamówienie dostarczone pod wskazany adres w ustalonym terminie nie zostanie odebrane - Klient nie jest uprawniony do przełożenia terminu dostawy. Takie Zamówienie uznaje się za zrealizowane, a Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i tym samym do zwrotu uiszczonej kwoty za dane Zamówienie.
  • Klient jest odpowiedzialny za kontrolę wszystkich dostarczonych Towarów pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub innych problemów w momencie otrzymania dostawy. Od momentu otrzymania Towarów Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan i przechowywanie Towarów, w szczególności za właściwe i bezpieczne mycie, obchodzenie się, przygotowanie, przechowywanie, poddanie obróbce termicznej, rozmrażanie, użytkowanie i konsumpcję Towarów.
  • W razie niezgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kuriera i Sprzedawcy i odmowy przyjęcia Towarów nieobjętych Zamówieniem.
  • W przypadku uszkodzenia Towarów w czasie transportu Klient jest bezwzględnie zobowiązany do spisania protokołu szkody w obecności Kuriera.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia Towarów leżących po stronie Klienta.
  • Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpiecznego obchodzenia się z żywnością i zaleceń dotyczących temperatury. Nieprzestrzeganie przedmiotowych wytycznych może zwiększyć ryzyko chorób przenoszonych przez żywność. Ponadto kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym powinny postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi spożywania żywności dla danej grupy.
  • Towary są zamrożone oraz indywidualnie pakowane próżniowo i etykietowane. W związku z faktem, iż Towary są produktami ulegającymi szybkiemu zepsuciu, Klient nie ma możliwości zmiany terminu dostawy i Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w ustalonym podczas składania Zamówienia dniu.
 • PRAWO ODSTĄPIENIA, REKLAMACJA
  • Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, w tym Towarów, które z uwagi na ich charakter (produkty zamrożone, produkty schłodzone) nie mogą zostać zwrócone, Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
  • Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego Towaru wolnego od wad.
  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
  • W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacja powinna zawierać:
   • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika;
   • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację, w tym dokumentację fotograficzną
   • podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od jej przekazania Sprzedawcy, drogą mailową na adres kontakt@miesnapaczka.pl. Informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail Klienta bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Towarów Klientowi lub z przyczyn leżących po stronie Klienta.
  • Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającejskładanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • ZMIANA REGULAMINU
  • Zmiana Regulaminu jest możliwa w każdym czasie, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z Funkcjonalności Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
  • Właściciel Serwisu publikuje zmiany Regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  • Z chwilą publikacji zmian Regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
  • Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu odwiedzenia Serwisu, braku logowania naKoncie (jeśli zostało założone) lub innych niezależnych od Właściciela Serwisu przyczyn.
  • Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Właścicielowi Serwisu pisemnie na adres: ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok lub za pośrednictwem e-mail: kontakt@miesnapaczka.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu (jeśli zostało założone) będzie bezzwłocznie usunięte przez Właściciela Serwisu.
  • Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
  • Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Właściciela Serwisu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki będą każdorazowo określane odrębnie.
  • Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.